İsfahan'dan Çıktım Çektim Besmele, Hamdu Senalar Olsun Geldim İsmil'e
Tarihte İsmil | 26.5.2017İsmil, Konya'nın 50 km doğusunda ovada yer alan büyük bir yerleşkedir.. Geçmişi Türklerin Anadolu'ya gelmesinden çok önceye dayanır.Bizans kaynaklarında 'Salamia' isminde küçük bir köy olarak geçmektedir. Buradaki Türk nüfusu Türklerin Anadolu'ya akınlarıyla artmaya başlamış, Selçuklu Devleti'nin himayesiyle tamamen Türkler'in egemenliğine girmiştir.
Selçuklu'dan sonra beylikler dönemi başlamış bu dönemde Karamanoğulları Beyliği toprakları arasında yer almıştır. Osmanlı Devleti'nin 1467 yılında Konya'yı elegeçirmesiyle birlikte İsmil'de Osmanlı topraklarına katılmıştır. Osmanlı'nın hakimiyetinden sonraki tarihlerde buradaki Türk aileler Osmanlı'nın batı iskan politikası ile bugünkü Bulgaristan topraklarına göç ettirilmiştir.
Osmanlı arşivlerinde Bulgaristan sınırlarında bulunan İsmilova, İsmilofça gibi isimlerle kayıtlı olan bu köyün o dönemki İsmil'den giden ailelerin kurduğu tahmin edilmektedir. Bu göçten sonra boşalan İsmil'de özellikle eşkiya ve yol kesen haydutlar kervanlara büyük zararlar vermekteydi. Yavuz Sultan Selim Han'ın İran üzerine düzenlediği seferler sırasında İran topraklarında bulunan türkmen aileler İsmil'e yerleştirilmiş bir kısmı ise İsmil'de kalmayıp Aksaray Bulargı( Yeşilova-Acem) köyüne yerleşmişlerdir.
İsmil'de kalan aileler de Hotamış gölünün taşmasıyla su baskını nedeniyle İsmilİ terk ederek Aksaray'daki akrabalarının yanına göç etmişler fakat 1715 yılında Karaman Valisi Ali Paşa'nın emri ile göç eden aileler tekrar İsmil'e İsmil'in güvenliği gerekçesiyle vergiden muhaf tutularak yerleştirilmiş ve İsmil Derbent (Karakol- Kale) yapılmıştır. Osmanlı'da Kılavun Yusuf Paşa İsmil'e çifte örtülü toprak han , hamam ve camii yaptırmıştır.
Buraya yerleştirilen Türkmen aileler Oğuzların Salur boyundan olup Acem Türmenleri olarak anılmaktadır.Daha sonraları Atyemez,Haymellü,Galgallı,Çepni ve Atçeken kabilelerinden bazı aileler de buraya yerleştirilmiştir. Osmanlı dönemi kaynaklarında İsmil'den Adana Beylerbeyi gibi önemli görevlerde bulunan Türkmenlerin varlığından söz edilmektedir. Hakeza Osmanlı'nın son meclis dönemlerinde Mülazım Halil Ağa'nın torunu Kazım Hüsnü adında milletvekili vardır.

Alıntı ( Murat Yaylacı )

 

TARİHCE