İsfahan'dan Çıktım Çektim Besmele, Hamdu Senalar Olsun Geldim İsmil'e
Cihannümâ'da İsmil | 26.5.2017Cihannüma Katip Çelebi tarafından dünyanın hızla değişmeye başladığı bir dönemde 1648 yılında kaleme alınmıştır.Katip Çelebi,adını yaptığı işten almıştır.
Osmanlı'da ordu sefere çıktığında Katip Çelebi'de orduyla beraber sürekli sefere gitmiş seferde kazanılan ganimetleri yaz-makla mükellef tutulmuştur.

 


Aynı zamanda gezip gördüğü yerleri sürekli not etmiştir.
Katip Çelebi,bu yıllarda Konya'ya gelmiş
 ve İsmil'i de ziyaret etmiştir.
İsmil'e geldiği yıllar net olarak bilinmese de 1645-1648 yılları ara-sındadır..İsmil'deki izlenimlerini Cihannüma adlı eserinde anlatmıştır.Katip Çelebi,eserinde İsmil'den şöyle söz eder:

"İsmil Konya'dan doğu şarkta oniki saatlik kasaba gibi şerah üze-redir.
Bazı hanları vardır.Konya'dan Ereğli hududuna varınca sahradır.İsmil ol sahrada vakî olmuştur. Cenup tarafı açık ovadır.Buraları su taştığı zaman deniz gibi olur.
İsmil'in şimali olan ovanın nihayeti şarktan garbe uzanır büyük dağlardır.
İsmil'in karşısındaki dağlara Fodulbaba Dağları,koyunlarına da Fodulbaba koyunları derlermiş.İsmil'in halkı bunlar için şöyle derler:Bu koyunları gelişigüzel avlamak olmaz.Bunlara Fodulbaba sürüsü derler.Bunlar Fodulbaba'nın himayesindedirler.
Destur ile kurban istenir ve ancak iki üç koyun avlanabilir,daha fazlasına cür'et edilemez.

İsmillilere göre üçten fazla Fodulbaba Koyunu avlayanların başla-rına elbette ukubetler ve siyasetler gelir.Hatta bâzısı helak olmuştur.

Bir asırda bir Konya Paşası ol koyunlara taarruz etmiş ve büyük ukubetlere uğramıştır.Bu koyunların sürüsü ikibinden biraz fazladır.
O dağda ne ağaç ne su vardır.Ancak bir küçük havuz vardır.Suyu ne artar ne eksilir.O semtteki bütün hayvanlar bu sudan içerler.

Konya gölü taşıp tâ İsmil yakınına gelmekle o ova deniz gibi olur.
Bundan dolayı Konya ahali-si:bu sahra bir zamanlar deniz imiş.
Eflâtun tedbir edip bir tarık ile suyu mahveylemiştir.derler."

Murat YAYLACI